Informator pielgrzyma

Kancelaria

Interesanci przyjmowani są w dolnej zakrystii w dni powszednie od godz. 18.00 do 19.00 - w obecnej sytuacji wymagana jest rejestracja telefoniczna na konkretny dzień i godzinę pod numerem dyżurnym - 513425060.

Intencje indywidualne, bezterminowe oraz zbiorowe można zamówić osobiście w zakrystii po każdej Mszy św., także w niedzielę. 

Drogą elektroniczną istnieje możliwość zamówienia intencji tylko na Mszę św. zbiorową (w każdą środę o godz. 17.00) - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prelekcje

Od 1 lipca 2020 r. zapraszamy do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, na „Białych Morzach” na 40-minutowe Prelekcje na temat walorów duchowych i artystycznych Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz historii Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie.

Prelekcje odbywają się od poniedziałku do soboty, o godzinach 9:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:30. Uczestnictwo w Prelekcji możliwe jest tylko po wcześniejszej rezerwacji – z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem – drogą telefoniczną: (12) 257 53 11 lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Konieczne jest by zarezerwowany termin został potwierdzony przez Pracownika Centrum.

Cennik:

grupa do 15 osób – 50 zł (brutto); 

grupa powyżej 15 osób – 50 zł (brutto) + 3 zł za każdą dodatkową osobę.

W Prelekcji może wziąć udział maksimum 60 osób. 

Każdy uczestnik Prelekcji zobowiązany jest do:

 • zakrywania ust i nosa - maseczką, przyłbicą, chustką, itp.;
 • dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym udostępnionym w specjalnym dozowniku przy wejściu do Kościoła Górnego;
 • zachowania odległości min. 2 metrów od osoby znajdującej się, siedzącej w pobliżu. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Prelekcji określa Regulamin Prelekcji zamieszczony na stronach internetowych Centrum (www.janpawel2.pl) i Sanktuarium św. Jana Pawła II (www.sanktuariumjp2.pl), a także w Punkcie Informacji Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie.

Zapraszamy do bezpiecznego uczestnictwa w Prelekcji i zwiedzania Centrum.

Regulamin uczestnictwa w 40-minutowych prelekcjach poświęconych historii Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, walorom duchowym, sakralnym i artystycznym tej przestrzeni.

I. Postanowienia ogólne

1. 40-minutowe Prelekcja poświęcone historii Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie oraz
Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, walorom duchowym, sakralnym i artystycznym tej przestrzeni,
zwane dalej „Prelekcją” odbywa się w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie, na „Białych Morzach” ,
od poniedziałku do soboty, w godzinach: 9.00, 11.00, 13.00,14.00 oraz 15.30.

2. Każdy zainteresowany uczestnictwem w Prelekcji, z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą
wstępu na teren Kościoła Górnego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, wyraża zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest w Punkcie Informacji Centrum Jana Pawła II „Nie
lękajcie się!” w Krakowie oraz na stronach internetowych Centrum (www.janpawel2.pl) i Sanktuarium św.
Jana Pawła II w Krakowie (www.sanktuariumjp2.pl).

II. Podstawowe zasady uczestnictwa w Prelekcji

1. Uczestnictwo w Prelekcji możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji - z minimum 3 dniowym
wyprzedzeniem – drogą telefoniczną: (12) 257 – 53 – 11 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Po otrzymaniu maile’a lub telefonu Pracownik wyznacza lub potwierdza termin możliwy
do przeprowadzenia Prelekcji ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów.

3. Cennik:
grupa do 15 osób – 50 zł (brutto)
grupa powyżej 15 osób – 50 zł (brutto) + 3 zł za każdą dodatkową osobę.

4. W Prelekcji może wziąć udział max. 60 osób.

5. Każdy słuchacz Prelekcji jest zobowiązany do:

• zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy - ust i nosa;

• dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, który będzie udostępniony w specjalnym dozowniku przy
wejściu do Kościoła Górnego;

• zachowania odległości min. 2 metrów od osoby znajdującej się, siedzącej w pobliżu.

6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 5 wynika z treści ustawy o ustanowieniu określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792).
Stosownie do treści ustawy, zobowiązanie:

a) zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

• dziecka do ukończenia 4. roku życia;

• osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

b) zachowania odległości 2 metrów między słuchaczami Prelekcji i nie dotyczy osób sprawujących opiekę
nad:

• dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;

• osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie.

7. Każdy uczestnik Prelekcji ma obowiązek stosowania się do poleceń Pracownika Centrum.

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika Prelekcji zasad niniejszego Regulaminu, utrudniania udziału w
niej innym uczestnikom Pracownik Centrum ma prawo wykluczenia takiej osoby z uczestnictwa w Prelekcji.
Decyzja Pracownika Centrum w tej kwestii jest ostateczna.

9. Osoby niepełnoletnie, z niepełnosprawnościami pozostają pod opieką Rodziców/Opiekunów
Prawnych/Opiekunów.

10. Pracownik Centrum nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie oraz pozostające pod opieką
Rodziców/Opiekunów Prawnych/Opiekunów.

11. Podczas Prelekcji obowiązuje zakaz nagrywania (audio-, video) oraz fotografowania.

12. W kwestiach dotyczących przebiegu Prelekcji, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w
zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający i ostateczny należy do Centrum Jana
Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie.

13. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn.

Zasady obowiązujące w Punkcie Informacji Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie

 1. W Punkcie Informacji nie może znajdować się – oprócz Pracowników – więcej niż dwie Osoby z zewnątrz.

 2.  Każdy wchodzący do Punktu Informacji zobowiązany jest do:

• zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa;


• dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, który jest udostępniony w specjalnym dozowniku przy wejściu do Punktu Informacyjnego;


• zachowania odległości min. 2 metrów od osoby znajdującej się w pobliżu.

 1. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej wynika z treści ustawy o ustanowieniu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792).
  Stosownie do treści ustawy, zobowiązanie:

  a) zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

  • dziecka do ukończenia 4. roku życia;

  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosp rawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
   b) zachowania odległości 2 metrów nie dotyczy osób sprawujących opiekę nad:

  • dzieckiem do ukończenia 13. roku życia;

  • osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 2. Sugerowane odległości pomiędzy Osobami wyznaczają przyklejone do podłogi taśmy.

 3. PracownicyPunktuInformacjiodgrodzenisąochronnąpleksą,używająjednorazowych

  rękawiczek oraz maseczek zakrywających usta i nos.

 4. W ciągu dnia przewidziana jest 30 minutowa przerwa w godz. 13.00-13.30

  na przewietrzenie Punktu Informacji oraz dezynfekcję klamek, lady, pleksy, terminala

  kart płatniczych i in.

 5. Preferujemy płatności kartą płatniczą.

 6. Powyższe zasady dostępne w widocznym miejscu w Punkcie Informacji.

 Jednocześnie informujemy, że Muzeum św. Jana Pawła II, wystawy oraz wieża są nieczynne do odwołania

Niepełnosprawni

Zarówno Sanktuarium jak i inne obiekty Centrum „Nie lękajcie się!” są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda umożliwia starszym i niepełnosprawnym przedostanie się z Kościoła Relikwii do Kościoła Górnego.

Kościół Górny wyposażony jest także w pętlę indukcyjną - specjalny system wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących.

Kawiarnia

W „Przystani Papieskiej” zlokalizowanej w budynku Centrum Wolontariatu można skorzystać z urozmaiconej oferty cukierniczej oraz dań bufetowych. Produktem specjalnym w ofercie kawiarenki jest tzw. „Kremówka Papieska”, z której sprzedaży dochód wspiera budowę Centrum „Nie lękajcie się!”. 

Kawiarnię prowadzi ceniona krakowska firma cukiernicza „Michalscy” - Małgorzata Michalska, tel. 517 461 462.

Parking

Sanktuarium dysponuje rozbudowaną bazą parkingów zlokalizowanych w niewielkiej odległości od obiektów. Na parkingu wyznaczona jest specjalna strefa dla autokarów. Wjazd odbywa się od strony os. Kurdwanów, nowa - dwupasmową ulicą Totus Tuus przez nowy most na rzece Wildze. 

Dojazd

Komunikacją miejską:

1. bezpośrednio do Centrum Jana Pawła II autobusem MPK linii nr

135 kursującym na trasie Golkowice - Centrum Jana Pawła II - Łagiewniki (wybrane kursy przejeżdżają przez pętlę przy Centrum)

224 kursującym na trasie Wieliczka - Centrum Jana Pawła II,

2. tramwajem nr 8, 19, 22, do przystanku Borek Fałęcki i dalej pieszo (10 min) idąc w kierunku kładki przy przystanku kolejowym "Kraków Sanktuarium".

3. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: pieszo (ok. 20 min.) przez Most Miłosierdzia i park prowadzący do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” 

UWAGA: Most Miłosierdzia łączący papieskie Sanktuarium na Białych Morzach z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach nie będzie dostępny dla ruchu   pieszego do II kwartału 2021 r. W tym okresie do naszego Sanktuarium pieszo można przybyć od strony ul. Totus Tuus, ul. Józefa Marcika lub od strony Parku Handlowego Zakopianka.

4. z Dworca Głównego:

            - tramwajem nr 10 i 19 do pętli Łagiewniki dalej autobusem nr 135 bezpośrednio do Centrum JP II
            - tramwajem nr 50 do pętli Kurdwanów i dalej autobusem nr 135 lub 224 bezpośrednio do Centrum JP II


5. Pociągiem do przystanku Kraków Sanktuarium. ZOBACZ ROZKŁAD JAZDY

 

Samochodem (bezpośrednio na parking przy Sanktuarium św. Jana Pawła II):

- dojazd ulicą Herberta i ul. Totus Tuus (od strony Kurdwanowa i od strony autostrady A4) oraz ul. Jugowicką i ulicą Marcika (od strony ul. Zakopiańskiej). 

 

- Współrzędne GPS: 50.01352379999999, 19.936559200000033